Omgevingsplan De Laar 2020 ter inzage

Dag bewoners van De Laar, Afgelopen dinsdag heeft de gemeente een nieuw ontwerp omgevingsplan naar buiten gebracht voor De Laar. In dit omgevingsplan staan de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de stukken grond bij u in de wijk. Tijdens de ontwerpfase, vanaf nu nog zes weken, kan iedereen reageren op het omgevingsplan. 

Wat het omgevingsplan inhoudt en hoe u het kan inzien kunt u lezen in de tekst hieronder. Hierin staat ook vermeld hoe u als wijkbewoner kan reageren op het plan van de gemeente. Ik raad u aan om dit door te nemen. Dit om te voorkomen dat u niet op de hoogte bent met wat er staat te gebeuren bij u in de straat, buurt of wijk.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Saskia Maessen door een e-mail te sturen naar saskia.maessen@arnhem.nl.  

Met vriendelijke groet, Kevin Janssen, Opbouwwerker Elderveld en de Laar
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, (06) 31 97 61 01

Omgevingsplan De Laar 2020 

Vanaf dinsdag 21 april ligt het omgevingsplan voor De Laar in ontwerp ter inzage tot en met 1 juni 2020. Dit betekent dat het plan digitaal is in te zien. Een papieren versie van het plan is in te zien op het stadskantoor (Eusebiusbuitensingel 53).

Een omgevingsplan is de nieuwe benaming voor een bestemmingsplan. In het omgevingsplan staat wat de mogelijkheden zijn voor een stuk grond.  Het gaat dan om de functie van de grond en om de bouwregels.

Voor De Laar is het bijvoorbeeld zo dat in het omgevingsplan staat dat op een bepaald stukje grond mag worden gewoond, dat de bebouwing maximaal negen meter hoog mag zijn en dat binnen het bouwvlak moet worden gebouwd.

Ook staan er bijvoorbeeld regels in het omgevingsplan, dat bijvoorbeeld bij diepe graafwerkzaamheden een vergunning nodig is vanwege de archeologische waarden in de grond.

Het oude bestemmingsplan van De Laar dateert uit 2007. Dit betekent dat voor deze wijk alleen een pdf versie van de kaart op de website www.ruimtelijkeplannen.nl staat. Hierdoor was het erg ongebruiksvriendelijk om te zien welke regels er voor een bepaald stuk grond gelden.

In het ontwerpomgevingsplan voor De Laar hebben we de plankaart gedigitaliseerd. Dit bekent dat wanneer inwoners nu op www.ruimtelijkeplannen.nl willen zien wat de bouw/ en gebruiksmogelijkheden zijn van hun perceel alleen hun adres hoeven in te voeren.

Voor het inzien van het omgevingsplan

  • klik aan www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Klik aan 'Plannen zoeken'
  • Tik in uw straat, huisnummer en postcode
  • Geef Enter  
  • Klik aan 'Chw Omgevingsplan De Laar 2020'
  • U krijgt in beeld de Plekinfo
  • Klik aan 'Document' voor de Regels en Toelichting


Bij het digitaliseren van het oude bestemmingsplan hebben we niets veranderd aan de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden. In het omgevingsplan maken we dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Reageren op het plan?

Tot 1 juni 2020 kunt u een zienswijze geven op het plan. Dit kan door een e-mail te sturen naar saskia.maessen@arnhem.nl of een brief te sturen naar Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Met vriendelijke groet,
Saskia Maessen
Junior bestuursadviseur 
Ruimtelijk juridische zaken


Hieronder enige voorbeelden van wat er in het omgevingsplan staat
(het ingetikte adres is van Boerderij De Kroon, en aangeklikt is het omgevingsplan)

Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0202.947...

Naast 'Plekinfo' is aan te klikken 'Documenten' met regels en toelichting 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.947-0201/r_NL.I...

Uit de ‘Regels’

Artikel 14 Wonen  

14.1 Doelstelling   

De functie 'Wonen' is op die delen van het plangebied waar het wonen de hoofdactiviteit betreft. Belangrijkste doelstelling is het streven naar en het instand houden van een goed woon- en leefklimaat.

Artikel 34 Activiteit wonen   

34.2 Specifieke gebruiksregels  

Beroep aan huis, waaronder mede begrepen bed and breakfast is uitsluitend toegelaten tot maximaal 33% van het vloeroppervlakte van de woning, mits: geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse of een onevenredige parkeerdruk;

Uit de ‘Toelichting’

Hoofdstuk 1 Inleiding   

1.1 Wat is een omgevingsplan?  

Een omgevingsplan is juridisch bindend en zegt iets over welke functies (wonen, winkels, kantoor et cetera) zijn toegestaan en wat de bouwmogelijkheden zijn zoals bouwgrenzen en bouwhoogtes. Een plan bestaat uit een digitale verbeelding (plankaart) en regels en gaat vergezeld van een toelichting.

Hoofdstuk 2 Onze visie voor het gebied  

2.1 Inleiding  

De Laar is in de eerste plaats een woonwijk. Het behoud van de wijk De Laar als een prettige en veilige plek om te wonen is voor de gemeente Arnhem een belangrijk uitgangspunt. Onze visie voor de wijk wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt in een aantal thema's.

 

Plaatje met lokaties van nieuwe ontwikkelingen (Station Arnhem-Zuid, en omgeving Deurnestraat) 

Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.947-0201/t_NL.I...

 

Meer plannen betreffende De Laar: Facetplan parkeren, De Laar 2007, Structuurvisie Arnhem 2020-2040

Zie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.0202.947...


Plaatje uit de 2020-2040 planningZie: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.STV794-0301/d_N...Aanvullende info in media e.d. 

Over de omgevingswet: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet

Over de omgevingsvisie: https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/omgevingswet/Omgevingsvisie

Arnhem-Direct: https://www.arnhem-direct.nl/berichten/omgevingswet-vraagt-om-fundamente...

RTV-Arnhem: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=xhkd_lXgms8&feature=emb...

Arnhemse Koerier: https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/788967/hoe-ziet-het-arnhe...

Stadsregio Arnhem Nijmegen: https://www.plaatsengids.nl/regio-arnhem-nijmegen

Gezonde groei: https://www.yumpu.com/nl/document/read/62750840/gezonde-groei

De Laar in cijfers: https://allecijfers.nl/wijk/de-laar-arnhem/

Structuurvisie 2020: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.STV794-0301/b_N...

Zit verkamering in het omgevingsplan?? https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2444826/Alcoholmisbruik-ingeslage...


Hieronder is de verbeelding van het omgevingsplan in PDF