Criteria Wijkbudget

De wijk beschikt over een jaarlijks budget. Een deel van het budget wordt besteed aan organisatorische kosten (huur voor vergaderruimte, de nieuwjaarsreceptie etc). Bij de inzet van de overige middelen voor projecten en (bewoners)initiatieven wordt gelet op de spreiding over de wijk, met als hoofddoel bewonersactivering ten behoeve van de wijkleefbaarheid.

De te hanteren criteria en uitgangspunten die gesteld worden dienen als een kader te worden beschouwd en niet als een keurslijf. De werkgroepen kunnen indien dat gewenst wordt een voorschot krijgen voor hun uitgaven. Het Team Leefomgeving is budgethouder. Jaarlijks wordt er een begroting en een jaarrekening opgesteld. Het wijkplatform heeft een aanvraagformulier met korte toelichting opgesteld. Iedere aanvraag vanuit de wijk kan hierdoor sneller en efficiënter worden behandeld.

Criteria die gehanteerd worden bij de aanvragen wijkbudget:

-- Iedere wijkbewoner/organisatie binnen de wijk kan een aanvraag indienen voor een financiele bijdrage voor het organiseren van een openbare activiteit.

-- Er wordt in principe géén bijdrage geleverd voor de aanschaf van eten en drinken, tenzij het functioneel onderdeel van de activiteit is.

-- De aanvraag moet in het belang zijn van de wijk/buurt/wijkbewoners en is niet bedoeld voor individuele belangen en (bij voorkeur) niet voor wijkoverstijgende belangen. Dat laatste betekent overigens niet dat het ook niet mogelijk is om bij activiteiten die in meerdere wijken spelen, bij meerdere platforms aanvragen in te dienen, zodat elke betrokken wijk een deel van de kosten op zich neemt.

-- De activiteiten en het doel ervan moeten duidelijk omschreven zijn en voorzien van een begroting.

-- De uitgaven kunnen geen structureel karakter krijgen. Eventueel moeten zij dus jaarlijks opnieuw worden aangevraagd en beoordeeld.

-- Bij de aanvraag dient duidelijk te zijn dat er sprake is van inzet en actieve betrokkenheid van wijkbewoners = draagvlak.

-- Direct belanghebbenden dienen op een of andere wijze bij te dragen aan het plan: door middel van een eigeninzet; van een financiële bijdrage of anderszins.

-- Er dient (indien nodig) ook naar andere bronnen te worden gezocht door de initiatiefnemers (bv fonds)

-- Een plan moet uitvoerbaar zijn en mag niet strijdig zijn met wet-of regelgeving (gemeentelijk beleid).

TIP: Denkt u bij het organiseren van b.v. een straatfeest aan de evenementenvergunning !!

Procedure beoordeling aanvragen:

-- Afwijzingen worden altijd schriftelijk gemotiveerd.

-- De toegekende bijdrage wordt verstrekt op basis van een deugdelijke afrekening of beleg stukken.

-- Nota's en rekeningen kunnen in PDF gestuurd worden naar facturen@arnhem.nl ; Factuuradres: GEMEENTE ARNHEM, Tav Harm Jan Kuipers, Team Leefomgeving De Laar Elden, Postbus 5465, 6802 EL Arnhem.

-- Op de nota's dient duidelijk aangegeven te zijn waarop de nota betrekking heeft en op welk bank/gironummer het bedrag moet worden gestort.

-- De aanvragers die een bijdrage krijgen dienen een verslag te doen van de activiteit op de website en/of wijkkrant.

TIP: dien uw aanvraag op tijd in, in ieder geval voordat de activiteit heeft plaatsgevonden! 

Klik hier voor het online invullen en versturen van het aanvraagformulierOf download anders een van de onderstaande aanvraagformulieren (Word, PDF) om deze uit te printen en volledig ingevuld te sturen naar: Wijkplatform De Laar, p.a. Team Leefomgeving De Laar-Elden, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem.