Bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid

“Datgene wat je ziet vanuit je keukenraam, dat bepaalt je idee van veiligheid.” Het was onverwacht druk gisteravond, met naar schatting 70 wijkbewoners op de bijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid in Boerderij De Kroon. Ook Burgemeester Marcouch was aanwezig en hij prees deze grote opkomst en gaf aan die te zien als een blijk van betrokkenheid van bewoners bij hun wijk.

Als eerste kregen we een presentatie over What's app Buurtpreventie (WABP) door Marijke Leusink. Het gaat dan over bewoners van een bepaalde buurt die elkaar op de hoogte houden over mogelijk verdachte zaken wat betreft bijvoorbeeld voorbereiding van inbraak van een auto of huis.

Het blijkt namelijk dat inbrekers van tevoren een buurt onderzoeken om te bepalen wanneer mensen niet thuis zijn en hoe ze het best kunnen inbreken. Bij de buurtpreventie gaat het om het signaleren van verdachte zaken. Ook wordt er nauw samengewerkt met de politie. Er wordt heel snel gereageerd op meldingen. 

De Gemeente Arnhem ziet deelname eraan als heel positief. Voor meer info zie: https://delaararnhem.nl/buurtpreventie-de-laar.

Na deze presentatie kwam Burgemeester Marcouch aan het woord. Aanvullend hierop gaf hij aan dat er in wijken met WABP veel minder criminaliteit is. Ook sprak hij over algemeen de veiligheid in de verschillende wijken, dat daar al veel over bekend is, maar dat dit veelal gevat is in rapporten en cijfers, en dat het daarnaast van belang is om te luisteren naar wat mensen zelf in hun wijk en buurt ervaren.

‘Wat je ziet vanuit je keukenraam,’ zo zei de burgemeester, ‘dat bepaalt je idee van veiligheid.’ Wat je ziet direct om je heen, in je straat, in je buurt, wat je daar meemaakt, wat je daar voor gevoel bij hebt, dat bepaalt je idee van veiligheid.

Verder gaf hij aan vooral te willen luisteren, om aldus een indruk te krijgen van wat er speelt in de wijk. Hij kan onmogelijk de kwesties direct oplossen, maar ze wel meenemen als aandachtspunt voor latere actie.

Aldus leek de avond pas goed te beginnen. Presentator Ron Vervuurt had meteen aan het begin al met steekwoorden gepeild wat er zoal leeft onder de aanwezige wijkbewoners. Maar nu met de burgemeester erbij leek men een kans te zien eindelijk eens goed gehoord te worden.

Navolgend zal ik een opsomming geven van de kwesties die aan bod kwamen, gepresenteerd door wijkbewoners waarvan ik om reden van privacy naam en locatie achterwege laat, maar die, als zij dit wenselijk achten, het best nog eens hun vraag kunnen beschrijven in bijvoorbeeld een mail naar het Team Leefomgeving (mailadressen, zie: https://www.delaararnhem.nl/team-de-laarelden).

Drugshandel. Het is onduidelijk of dit nog speelt. Men maakt zich zorgen over veiligheid van ondernemers en winkelend publiek. ‘Cowboys!’ De huurder van dit pand in winkelcentrum De Laar Oost heeft inmiddels dit pand verlaten.

Te weinig handhavers. Andere steden  beschikken over veel meer handhavers. In heel Arnhem-Zuid zijn er naar verhouding veel minder handhavers werkzaam dan in Arnhem-Noord. Veel rotzooi bij containers. Agressief rijgedrag van brommers. Er wordt te weinig  gehandhaafd.’

Verkamering. Twee huizen verkocht aan huisjesmelkers, waarin zijn ondergebracht 10 Roemenen en vijf Tsjechen. Het betreft een hele prettige straat. Gevreesd wordt voor overlast, onveiligheid, en waardevermindering van de woning.

‘Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets kan gebeuren!’ ‘Dit past niet in een woonwijk met gezinnen.’ ‘Je moet niet hiermee beginnen. Een wijk kan heel snel afzakken.’ ‘Ik voel mij niet op mijn gemak.’

De burgemeester geeft aan dat Gemeente Arnhem mogelijkheid wil bieden voor verkamering, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de veiligheid. De ‘verkamering’ behoeft nadere aandacht.’

Bedreiging. Vrouw geeft aan dat haar zoon bedreigd wordt met mes om smartphone af te geven. Doet viermaal aangifte bij politie. Dreiging blijft. ‘Er wordt niks mee gedaan i.v.m. onvoldoende bewijs.’ Deze vrouw heeft in haar vorige woonplaats goede ervaringen met een buurtsignaleringsteam.

Achteruitgang wijk. ‘Ik woon al zo’n 20 jaar in de wijk, maar de wijk gaat zienderogen achteruit. Tegenwoordig wordt er niet meer geselecteerd bij het toekennen van huurwoningen. De woningstichting wordt regelmatig aangeschreven.’

Overlast jongeren. ‘Er wordt geblowd, gedeald.’

Geluidsoverlast bij scholen. Kinderen spelen vlak naast de tuin. Geeft veel geluidsoverlast. ‘Wij kunnen niet meer normaal in de tuin zitten.’

Parkeeroverlast. Er zijn steeds meer auto’s in de wijk. Men parkeert op de stoep. ‘Is het mogelijk grasveldjes om te zetten in parkeerruimte?” ‘Kan trottoir versmald worden?’ Bij ‘verkamering’ zie je bijvoorbeeld 12 auto’s met Roemeense nummerborden.’

Fietspad en gevaarlijke kruising. Er zijn kruisingen op het fietstraject Kroonse Wal waarbij het niet direct duidelijk is wie er voorrang heeft. Dat geeft risico van ongelukken.

Speeltuin en gevaarlijk rijgedrag. Een speeltuin vlak naast een weg waar relatief hard gereden wordt is zeer risicovol voor de kinderen die daar spelen. Ook als er naast die speeltuin auto’s geparkeerd staan en kinderen zomaar vanachter die auto’s de straat op rennen, is er risico voor ongelukken.

Te hard rijden. Er gelden in de wijk snelheidslimieten van 30 km/uur en 50 km/uur. Maar er wordt op sommige wegen wel 100 km/uur gereden. Hoe zit het met de handhaving? De verkeersveiligheid?

Op al de bovengenoemde punten heeft de burgemeester antwoord gegeven. Het komt erop neer dat je je voor veel van die kwesties kan melden bij Team Leefomgeving en/of de Wijkagent. Maar er ligt ook een verantwoording bij de ouders als het kinderen betreft, en bij wijkbewoners als er nog een mogelijkheid is om in onderling gesprek dingen op te lossen.

De ‘verkamering’ behoeft aandacht. Ook andere vragen behoeven mogelijk nadere aandacht.

Tekst en foto: Dick Broere

PS. Wat betreft het onderwerp 'Verkamering' is interessant te lezen deze ingezonden brief van een buurtbewoner over 'verkamering' in Elderveld:
https://www.elderveldnieuws.nl/wijkplatform/reactie-op-interview-in-wijkkrant-bewoners-koewei-en-omgeving/ 

Zie ook wat betreft gemeentelijk beleid in deze:
https://mijnspijkerkwartier.nl/berichten/belangrijk-nieuws-vanuit-gemeente-over-verkamering-en-woningsplitsing